Koordinaciono telo

Pokrajinska vlada na sednici održanoj dana 03. jula 2014.godine donela je Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine (“Službeni list APV ” broj 27/2014) .