Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

konkurs

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učsnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodice) u kojima se počev od 01.01.2020. godine
rodi treće ili četvrto dete.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 150.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,
– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i
– iniciranje procesa poboljšanja deografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Preuzmite: