Projekti

Projekti u Akcionom planu za realizaciju prioriteta Programa razvoja Vojvodne 2014-2020. godine su odraz odluke o ravnomernom i održivom razvoju regije Vojvodine uz saradnju i za dobrobit svih njenih građana.

Akcionim planom se definišu nadležnosti, rokovi i finansijski okvir definisanih projekata. Projekti odražavaju potrebe svih učesnika u izradi Akcionog plana da se njihovom realizacijom reše postojeći problemi i obezbedi stalan razvoj regije Vojvodine. Projekti su formirani na osnovu predloga pokrajinskih organa uprave, razvojnih agencija, lokalnih samouprava, klasterskih organizacija, javnih i komunalnih preduzeća, profesionalnih, zanatskih i drugih udruženja, privrednih subjekata, preduzetnika, nevladinog sektora i pojedinaca, a proistekli su iz Programom definisanih prioriteta, formulisanih kao:

  • Prioritet 1: Razvoj ljudskih resursa,
  • Prioritet 2: Razvoj infrastrukture uslova za pristojan život i rad,
  • Prioritet 3: Održivi privredni rast,
  • Prioritet 4: Razvoj Institucionalne infrastrukture.

Pre usvajanja Programa i Akcionog plana održane su javne rasprave u sedištima svih okruga u Vojvodini sa ciljem da se sve zainteresovane strane uključe u njihovo kreiranje i postigne konsenzus za njihovu realizaciju.

Adekvatno planiranje projekata, njihovo sprovođenje i evaluacija su od presudne važnosti za realizaciju samog Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020 da doprinose realizaciji njenog osnovnog cilja.