Израда пројектно-техничке документације за пругу Сегедин–Реске–Хоргош–Суботица и потребне документације за железничку пругу Суботица–Чикерија–Бачалмаш–Баја (IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2007- 2013)

Пројектно-техницка документација за пругу

Извештај 2015.