КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години

konkurs
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години.
Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво.
Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама, црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и другим објектима на каналској мрежи.
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ од 247.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50 % од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).
ПДВ плаћа корисник средстава.
Максимални износ средстава по једној пријави, који одобрава Секретаријат износи до 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Преузмите: