КОНКУРС за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години

konkurs
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години.
Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 200.000.000,00 динара.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави јесте до 20.000.000,00 динара.
Средства се – као бесповратна – додељују корисницима до 70 % од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).
Преостали износ обезбеђује корисник средстава. ПДВ плаћа корисник средстава.
Намена средстава јесте суфинансирање трошкова радова и материјала за уређење атарских
путева, прилазних атарских путева и отресишта, а у које спадају припремни, земљани радови и радови
на изградњи коловозне конструкције од чврстих компактних материјала.