Подршка породицама за подстицање рађања

Програмске активности: “Подршка породицама за подстицање рађања“ која је реализована у 2014. и 2015. године у оквиру Програм демографског развоја Аутономне покрајине Војводине – новчане помоћ породици у којој се роди треће дете, (редни број 41 у Акционом плану Програма развоја АПВ).

Покрајинска влада је донела Одлуку о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете којом је утврђен виши степен заштите породице. Право на ову помоћ остварује мајка која на дан 01.01.2013. године и касније роди треће дете под условом да у тренутку рођења трећег детета има пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Новчану помоћ остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.
Новчану помоћ под истим условима може да оствари и отац трећег детета, с тим што се редослед рођења трећег детета за које отац подноси захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете утврђује према мајци.
Захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете са потребном документацијом подноси се најкасније до навршене прве године живота детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
Уз захтев за остваривање права на ову помоћ подноси се потребна документација и уверење надлежног органа старатељства о испуњености услова. Решавање о помоћи у првом степену поверава се општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
Новчана помоћ породици за треће дете исплаћује се мајци, односно оцу који је остварио то право путем текућег рачуна и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате.
Номинални износ новчане помоћи породици за треће дете утврђује се за сваку годину решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине након усвајања Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине, за сваку календарску годину.
У 2014. години право на ову помоћ је остварило нових 2030 у односу на број породица из 2013. године и тако да је у 2014. години издвојено 367.872.000,00 динара из Буџета АПВ, док је у 2015. години ово право остварило још 2026 породица. У 2015. години је за ову помоћ укупно издвојено 570.594.000,00 динара.

Мајкама које роде треће дете 12 000 динара месечно – Весна Копитовић, 9. јануар 2013.

Помоћ за треће дете – Новка Мојић, 07. октобар 2014.

Помоћ за треће дете Дожудићима – Новка Мојић, 07. октобар 2014.

Покрајинска влада пружа новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете